Gizlilik Politikası

İş bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Firma olarak www.ecryptobulls.com adresli internet sitemiz için içerik sağlayıcı ve veri sorumlusu olduğumuz bu sitede farklı yollar kullanılarak elde edilen kişisel bilgilerin hangi yollarla toplandığı, kullanıldığı ve paylaşımın kimlerle yapılabileceği, kullanıcıların/üyelerin hangi haklara sahip olduğu ve bu bilgilerin ne şekilde kullanılabileceğine yönelik aynı zamanda çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına göre, sitemizi ziyaret eden, üye olan kullanıcılar, yorum yapan, bilgi gönderen, video, resim gibi içerik yollayan kişi ve kuruluşlar (Kullanıcılar/Üyeler) sözleşmede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Şirketin, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapacağı güncellemeler ve değişiklikler sitemizde aktif olduğu andan itibaren geçerlilik kazanmış kabul edilir. Bu yüzden, sitemiz ziyaret edilmeden evvel işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kullanıcı/Üye olan kişiler tarafından gözden geçirilip yapılan değişiklik ve düzeltmelerin Kullanıcı/Üye tarafından dikkate alınmasını tavsiye ederiz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

1.1. Kullanıcı/Üye olan kişi internet sitemizi ziyaret etmek ve görüntülemek için kişisel bilgilerini paylaşmasına gerek yoktur. Fakat, kullanıcılar sitemizin sunduğu hizmetlerden herhangi birine katılmak isterse bu durumda kendinden çeşitli konularda kişisel bilgiler ve demografik veriler talep edilebilecektir.

 

1.2.   İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler Kullanıcının/Üyenin sosyal medya hesapları ile bağlanması durumunda sözü edilen hesap aracılıyla; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet bilgileri hakkında ve paylaşılmasına izin verdiği bilgiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Kullanıcıyı/Üyeyi doğrudan ve dolaylı olarak tanımaya yönelik verileri ifade etmektedir.

1.3. Üyelerin, Şirketle paylaştığı kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek olup, hiçbir durumda ilerde olması düşünülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kişisel veriler, Şirket tarafından daha iyi bir hizmet sağlamak, üyelerin konuyla ilgili sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yayınlar gönderip gerektiğinde kişi ile temasa geçmek, elektronik posta ile bülten göndermek veya bildirimde bulunmak, verilen hizmetin iyileştirilmesini sağlayıp Kullanıcı/Üye adına hesap oluşturmak, ihtiyaç olduğu bir durumda geçmişe yönelik bilgileri tekrardan ulaşmak, üyelerin ilgi duydukları alanları tanımlayıp toplanan veriler ile iş geliştirmek, iletişim kurma, pazarlama gibi operasyonel etkinlikleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının/Üyenin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veritabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

1.4. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla mevzuat gereği yetkili birimlerce paylaşılabilecektir. Bu bilgiler; Trafik Bilgiler ve Internet Protokol adresidir.

1.5. Şirketimiz veya ona bağlı olarak adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yazılı, sözlü vb. araçlar ile toplanabilecek ve elektronik ortamlarda muhafaza edilecektir.  Bu toplanan verilerden birkaçını ; iletişim formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler vb. oluşturmaktadır.

1.6. Kullanıcı/Üye tarafından verilen bilgilerin güvenilirliği karşısında Kullanıcının/Üyenin kendisi sorumludur. Eksik, yanlış bilgiler verildiği taktirde, Şirketin hiçbir sorumluk altına girmeyeceği gibi bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya/Üyeye ait olacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler mevzuata uygun bir şekilde Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm ortakları ve bağlı olduğu şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, bu sayılanlarla sınırlı olmamak koşulu ile sunduğumuz hizmetin amacı uzantısında ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi olan mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içinde ve /veya yurt dışına aktarılabilecektir. İfade edilen bilgiler doğrultusunda Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel verilerin aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı/Üye;

a.) Kişiye ait bilgilerin/verilerin kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

b.) Kullanıcı/Üyeye ait kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi sahibi olmayı talep etme,

c.) Kullanıcıya ait kişisel verilerin işlenme amacına ve bunların amacına uyar bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  1. d) Kişisel verilerin aktarıldığı yurt içinde ve yurt dışında olan üçüncü kişileri bilme,

e.) Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel verilerin hatalı veya eksik işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi ve bu çerçevede yapılan işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

f.)  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  1. g) Sınırlı otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen analiz edilmesi yoluyla kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  2. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı/Üye bu haklarını;

Islak imzasını taşıyan taşıyan bir dilekçeyi, Şirketin info@ecryptobulls.com adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir.

Kullanıcının/Üyenin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; isteğinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun kişinin şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının/Üyenin kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının/Üyenin kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

3.3. Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için Kullanıcı/Üyeler bu konuda isteklerini açıklayan bir şekilde veya info@ecryptobulls.com adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının/Üyenin talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

  1. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI

4.1.  Kullanıcı/Üye tarafından internet sitemizde, internet sayfalarını paylaşabilmesi, işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. Kullanıcılar/Üyeler tarafından bu tuşlar aktif hale getirilmediği sürece eklentiler etkili hale gelmezler. İlgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı etkili hale getirilerek Kullanıcının/Üyenin oturumu açık ise yapmış olduğu bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının/Üyenin hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının/Üyenin bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı/Üye, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile, İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, İnternet Sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.

4.2. işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında olmayan sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf siteleri kontrolümüzün dışında olmaktadır.  Bizim sorumluluğumuzda olmayan diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları uyum seviyeleri hususunda sorumluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar/Üyeler ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı/Üye tarafından incelenmesi gerekmektedir.

  1. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

5.1. İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının/Üyenin tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının/Üyenin internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı/Üyeyi tanır ve Kullanıcı/Üye tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir.

5.2. Kullanıcı/Üye internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek türde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişim sağlamak mümkün olmayabilir. Kullanıcı/Üye, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı/Üye, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

  1. TİCARİ İLETİLER

6.1. Kişisel verilerin Kullanıcılara/üyelere çeşitli yararlar sağlayıp sunulabilmesi için özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.

6.2. Kullanıcı/Üye, Şirket tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, siteye üye olurken bu bildiriler ve sağlanan hizmetler için bir talep belirtmemelidir. Fakat kullanıcı üye olurken buna izin verdi ise ve/veya Ecryptobulls’a üye olduysa bu durumda kendisiyle her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının tarafına gönderilmesine onay vermiş sayılacaktır.

6.3. Ecryptobulls’a üye olan Kullanıcıya/Üyeye gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almama opsiyonu sunulmaktadır. Ancak Kullanıcı/Üye kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatlara göre bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.